Alumix – Liquid Metal Backgrounds

Alumix Liquid Metal Backgrounds Free Download

Enhance your creative projects with "Alumix," a blend that captures the sheen of aluminum and the captivating dynamics of molten metal. This design element is meticulously created with a resolution of 4000x4000 pixels and is offered in both PNG and JPG formats, providing you with a gateway to metallic brilliance.

Product Specs:
  1. Unique design
  2. High Resolution 4000x4000
  3. Transparent Background
  4. Perfect for presentations and social media
  5. Time saver - quick, hassle-free design solution
  6. PNG, JPG
Alumix – Liquid Metal Backgrounds.zip 363Mb
Deslab.info là một nguồn tài nguyên thiết kế đáng tin cậy, cung cấp nền tảng chia sẻ kiến thức và công cụ cho cộng đồng thiết kế Việt Nam. Với sự đa dạng của các tài liệu, công cụ và hướng dẫn, Deslab.info hỗ trợ cho cả những người mới bắt đầu và các chuyên gia trong ngành. Đây là điểm đến lý tưởng để tìm kiếm cảm hứng, phát triển kỹ năng và kết nối với các nhà thiết kế khác, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng thiết kế Việt Nam.