Gradient Blend Noise Vol. 1

Gradient Blend Noise Vol. 1 Free Download

This set consists of 70 gradient blend objects, ranging from simple universal logos to quirky and funky design elements. These elements can be used for various purposes, such as: website, identity, app, invitation, apparel, packaging, flyers, posters,....as logo or design element for themes like music, technology, science, communication, art,....

Product Specs:
  1. 5 illustrator files with 70 objects in total
  2. 70 EPS files
  3. 70 PNGs on transparent background (6000 x 6000px)
  4. 70 PNGs on coloured background (6000 x 6000px)
  5. 70 PNGs with blur + noise effect (3000 x 3000px)
  6. 1 Photoshop File With Smart Object Layer -- Replaceable Image + Editable Blur & Noise Effect
  7. PNG raster images can be used on the web or opened with any photo editing software.
  8. EPS files are vector files that can be opened with a variety of vector software like affinity, sketch, CorelDRAW,...
Gradient Blend Noise Vol. 1.zip 500Mb
Deslab.info là một nguồn tài nguyên thiết kế đáng tin cậy, cung cấp nền tảng chia sẻ kiến thức và công cụ cho cộng đồng thiết kế Việt Nam. Với sự đa dạng của các tài liệu, công cụ và hướng dẫn, Deslab.info hỗ trợ cho cả những người mới bắt đầu và các chuyên gia trong ngành. Đây là điểm đến lý tưởng để tìm kiếm cảm hứng, phát triển kỹ năng và kết nối với các nhà thiết kế khác, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng thiết kế Việt Nam.